Uitnodiging en agenda voor de Algemene ledenvergadering op 20 december 2018

UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdag, 20 december a.s. om 20:00 uur

in de kantine van de vereniging. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De agenda vindt u hieronder.

Vanaf 10 december 2018 kunt u een vergadernummer met het jaarverslag per e-mail  ontvangen.

Een berichtje aan [email protected] is voldoende!

 

Enige spelregels rondom de ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen verloopt schriftelijk.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen van de notulen van de 102e Algemene Ledenvergadering van 14 december 2017
 4. Vaststellen van de notulen van de 103e Algemene Ledenvergadering van 31 mei 2018
 5. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).

Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun portefeuille. De verslagen zijn te vinden in het vergadernummer, welke u op aanvraag per e-mail wordt toegezonden.

 1. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2017-2018
 2. Verslag van de kascommissie 2017-2018

-De kascommissie 2017-2018 bestaat uit Marjan van Harskamp (3e jaar), Redboth Ciggaar (2e jaar), Sylvia Vis (3e jaar) en Johan Souman (reserve)

-Benoeming kascommissie 2018-2019

 1. Diverse presentaties
  – Ontwikkelingen meiden/vrouwenvoetbal – Ronald van Gool.
  – Oldstars walking football – Peter Bergman
  – Stichting Topvoetbal Ter Leede – Jeroen Desar
 2. Bestuursverkiezing
  Bestuurslid Peter Bergman (projecten) is statutair aftredend maar is terstond herkiesbaar.
  Kandidaatstelling

Namen van tegenkandidaten vanuit de leden voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De aanmelding dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 1 week voor de vergadering binnen te zijn op het secretariaat

10. Sluiting

Bovenstaande uitnodiging en agenda voor de ALV is als onderdeel van de Clubbrief 2018-12 per mail verzonden aan alle leden, donateurs en vrijwilligers voor zover wij beschikken over zijn of haar e-mailadres.
Niets ontvangen? Dan missen we in ons ledenbestand jouw e-mailadres of hebben een foutief adres staan.
Stuur in dat geval een mailtje naar [email protected] en wij passen ons bestand aan.