Normen en waarden

Alle leden, van (jeugd)spelers tot vrijwilligers, zijn lid van Ter Leede om daar (voetbal) plezier aan te beleven.

Naast de sportieve kanten van het voetbal, zijn er ook minder leuke zaken als spelverruwing, blessures, discriminatie, schelden en pesten.

Binnen Ter Leede is onder de noemer “Fair Play” tussen de verschillende partijen een aantal afspraken gemaakt waarbij getracht wordt zoveel mogelijk mensen te bewegen het voetbal plezieriger en aantrekkelijker te maken.
Deze regels zijn gebaseerd op wederzijds respect. Samengevat komt dit neer op respect voor je tegenstander (geen ruw spel, niet schelden, geen discriminatie), zelfbeheersing (accepteer in jouw ogen onterechte beslissingen, streven naar een zo goed mogelijk resultaat, maar niet ten koste van alles) en het niet toestaan van niet gewenst sociaal gedrag (uitsluiting van teamgenoten, pesten)

Voor pesten is er binnen de vereniging extra aandacht.
Zoals iedereen weet is pesten een probleem dat overal voorkomt, dus ook bij Ter Leede.
Ook hier weer een paar simpele, maar duidelijke regels:

– We treiteren anderen niet
– We proberen samen anderen die getreiterd worden te helpen
– We zorgen dat er niemand wordt buitengesloten
– We melden pesten of uitsluiting bij begeleider of trainer

Ook zijn er speciale richtlijnen opgesteld om seksuele intimidatie (SI) te voorkomen, maar in voorkomende gevallen stimuleren we het vroegtijdig onderkennen en melden van SI en zorgen we voor serieuze behandeling van de melding en begeleiding van het slachtoffer. Wat moet worden vermeden is dat iedereen zelf naar oplossingen gaat zoeken.
Om die reden is Jan Vonk (tel 213529) als vertrouwenspersoon aangesteld. Jan is al geruime tijd lid van Ter Leede, maar is geen lid van een bestuur of commissie en kan dus de zaken objectief benaderen.

Ons beleid inzake normen en waarden is verankerd in het huishoudelijk reglement.

Over de onderwerpen Fair Play, Pesten en SI zijn beleidsstukken opgesteld, welke onder Verenigingsdocumentatie kunnen worden geraadpleegd. Hoewel in deze stukken hier en daar de indruk wordt gewekt dat ze uitsluitend bedoeld zijn voor jeugd(spelers), komt dit alleen omdat het daar allemaal begint. Ze gelden natuurlijk voor al onze leden.