ALV Supportersvereniging Rood Geel 🗓

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 10 maart 2020 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 

Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 12 maart 2019.

4) Financiële jaarcijfers over het jaar 2019.

5) Verslag kascommissie (Jan Lindhout en Rob Nelemans).

6) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Kascommissie bestaat nu uit Jan Lindhout en Rob Nelemans. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Rob Nelemans en Jan Willem Hesselink, nu aan te vullen met nieuw reservelid.

7) Voorstellen vanuit leden mbt te ontplooien (nieuwe) activiteiten. Heb je ideeën, kritische noten, geef ze aan bij het bestuur. Wat vonden we van het afgelopen jaar mbt georganiseerde activiteiten en bijdragen daaraan?

8) Bestuursverkiezingen+Rooster

Volgens rooster zijn dit jaar Marion van der Ploeg en Jan Udema aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Namen van alternatieve kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden van Rood Geel, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Dit moet dan uiterlijk 1 maart 2020 ingediend zijn bij het secretariaat, kan ook per e-mail via supportersvereniging@terleede.nl

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

Algemeen

De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed. De notulen zoals genoemd in agendapunt 3, worden op verzoek per e-mail opgestuurd.

Dan wel even een berichtje sturen naar supportersvereniging@terleede.nl