Lidmaatschap

 

Je wordt lid van Ter Leede door het invullen van het aanmeldingsformulier.

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgend jaar. Bij tussentijdse opzegging ben je wel het volledige contributie bedrag verschuldigd. Elk jaar wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd, tenzij je je voor 1 juli als lid afmeldt via het opzeggingsformulier of schriftelijk bij de secretaris van de vereniging. Je ontvangt een bevestiging van je opzegging.
Wanneer je echter voor 15 september opzegt geldt een coulanceregeling ten aanzien van de verschuldigde jaarcontributie. Wij berekenen je dan een bijdrage van € 50,- in de reeds door ons voor het lopend seizoen gemaakte kosten.

Als nieuw lid stem je in met onze statuten en het huishoudelijk reglement. Daarmee onderschrijf je ondermeer ons beleid ten aanzien van normen en waarden en ons vrijwilligersbeleid.

Verder vragen we je om een eventuele adreswijziging, verandering van telefoonnummer of e-mailadres eveneens aan de ledenadministratie door te geven via het wijzigingsformulier.
Wanneer je beschikt over de KNVB Wedstrijdzaken of Voetbal.nl app kun je vanaf je telefoon of tablet zelf ook rechtstreeks je contactgegevens aanpassen.

Ter Leede gaat zorgvuldig om met de gegevens die je ons bij aanmelding moet doorgeven en heeft dit geregeld in een privacy verklaring welke je hier vindt. Ook moeten we al onze leden en officials aanmelden als lid van de KNVB en deze de nodige persoonsgegevens verstrekken. De KNVB heeft een eigen privacy reglement.

Heb je al eerder in clubverband gevoetbald, dan heb je formele overschrijving van de vorige vereniging naar Ter Leede nodig. Daarvoor moet je je op tijd afmelden als lid van je oude vereniging, die je vervolgens als actief speler afmeld bij de KNVB. Vergeet dan niet bij je aanmelding het KNVB-relatienummer op het aanmeldingsformulier te vermelden zodat we zeker weten dat we voor jou overschrijving aanvragen.
Tenzij er zwaarwegende redenen zijn (verhuizingen, studie, e.d.) moeten de verzoeken tot overschrijving uiterlijk 15 juni voorafgaand aan het nieuwe seizoen bij de KNVB binnen zijn. Meld je dus ruim voor de 15e aan, zodat we wat rek hebben in geval van problemen. Wanneer je in een lager team gaat spelen (categorie B) zijn de mogelijkheden wat ruimer.

Informeer bij twijfel altijd even bij de secretaris of ledenadministratie.

Kledingplan jeugd.
Met uitzondering van Ukken en Euro league spelers vallen alle jeugdleden onder het Kledingplan.
Hierbij ontvangt iedere speler een Ter Leede shirt en short in bruikleen.
Hiervoor vragen wij een bijdrage van € 24,-  per seizoen, welke gelijktijdig met de contributie wordt geïnd..

Hieronder vind je de contributie bedragen zoals die voor het seizoen 2020 – 2021 gelden:

Leeftijd en categorie Contributie 
Ukken Gratis
JO7/ Euro league € 50,00
6 t/m 11 jaar (pupillen) € 159,00
12 t/m 17 jaar (junioren) € 195,00
18 jaar en ouder (senioren) € 240,00
Niet spelend lid € 118,00
Donateur met toegang TL 1 € 97,00
Donateur € 67,00

Wanneer je na 1 januari lid wordt brengen wij je voor de rest van het seizoen 60% van de contributie in rekening. De jaarbijdrage kledingplan is wel volledig verschuldigd.
De inning van de contributie en de bijdrage aan het kledingplan is in handen van onze partner Clubcollect. Zij benaderen u in het begin van het seizoen omtrent de wijze waarop u wilt betalen. Dat kan via automatische incasso of IDeal. Ook is het tegen een kleine vergoeding mogelijk om in termijnen te betalen.
Lukt het Clubcollect na diverse pogingen niet om de contributie te innen dan komt deze terug bij Ter Leede. Wij zullen dan na een ultieme poging om het verschuldigde bedrag alsnog te innen, de vordering in handen geven van een incassobureau.

Belangrijk!
Voor inwoners van Teylingen is het mogelijk om via de gemeente Teylingen een bijdrage in de contributie te ontvangen. Er zijn 2 verschillende regelingen, één voor kinderen en een tweede voor volwassenen. Het lid (of bij kinderen de ouders) moet of moeten dan wel aan bepaalde inkomenscriteria voldoen.
Meer bijzonderheden over de bijdragen voor kinderen van 4 t/m 17 jaar via het Jeugdfonds Sport en Cultuur vind je hier.
Ook de bijdrage aan het kledingplan komt voor vergoeding in aanmerking. Tel deze dus in je aanvraag op bij het (correcte)  contributiebedrag!! Vraag het juiste bedrag desnoods even op bij de [email protected] 
Voor volwassenen geldt de Sport & Cultuurregeling Teylingen, waarvan de uitvoering in handen is van Welzijn Teylingen. Meer informatie hierover hier.
De bijdragen gelden per kalenderjaar en het is dus belangrijk deze aan het begin van het voetbalseizoen aan te vragen, dit om een dubbele aanvraag per kalenderjaar te voorkomen!