ALV: Gouden speld voor René van der Heijden

Op 14 december werd in aanwezigheid van rond de 50 leden de “najaarsversie” van de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Nadat de voorzitter de vergadering had geopend en een ogenblik stilte had gevraagd voor de in het afgelopen half jaar overleden Sylvia Nooy, Stan Verlinden, Bert Hazenoot en mevrouw van der Ploeg was, na goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen, het woord aan penningmeester Nanne Batenburg, die de financiële resultaten over het verenigingsjaar 2016-2017 presenteerde.
Hoewel de inkomsten wat achterbleven bij de ramingen, was dat gelukkig met de kosten ook het geval zodat er toch nog een batig saldo van een paar tientjes resteerde.
Gelukkig zag de balans er wat beter uit, vooral veroorzaakt doordat er wel normaal is afgeschreven, maar minder investeringen nodig waren.
Nadat de woordvoerder van de Kascommissie Bert van der Tholen meedeelde dat er bij controle geen onregelmatigheden waren ontdekt en dat hij de vergadering voorstelde de penningmeester en daarmee het bestuur te dechargeren voor de gevoerde administratie en te complimenteren met het financiële beleid, stemde de vergadering daar middels een applaus mee in.

Vervolgens presenteerde Peter Bergman onder het motto “stilstand is achteruitgang” als vervolg op het ledenbelevingsonderzoek de verenigingsstrategie voor de komende jaren.
Een brainstormsessie heeft nogal wat verder uit te werken onderwerpen opgeleverd, variërend van onze taak in de maatschappij, kijkend naar de rol van de jeugd in de verder groei van onze vereniging en de plek van de vrouwen binnen de vereniging, tot aan het lange termijn financieel beleid. Inmiddels zijn uitwerking van de punten “Waarom Ter Leede”, de verdere ontwikkeling van de jeugd, het commercieel beleid en de vrijwilligersorganisatie ter hand genomen. Wordt vervolgd.
Kees Luijk kwam nog even terug op de situatie rond  de anti-“Legionella” maatregelen. De laatste testen hebben aangetoond dat we nog steeds geen enkel risico lopen en daardoor hebben we iets meer tijd voor het vinden van de juiste, definitieve oplossing. Deze wordt nu voorzien voor de komende zomer.
Jeroen van Oosterom belichtte de situatie bij de Stichting Topvoetbal.
De sportieve prestaties gaan crescendo, maar de financiële en commerciële situatie behoeven permanente aandacht.

Vervolgens kwam de bestuursverkiezing aan de orde.
Alain Drost stopt als jeugdvoorzitter, maar is bereid gevonden de vacante portefeuille Commerciële zaken op zich te nemen. De voorzitter dankt hem voor de bijna 7 jaar dat hij deze niet altijd eenvoudige trekkersrol bij de jeugd heeft vervuld.
Zonder tegenkandidaten werden vervolgens Michiel Rambat tot jeugdvoorzitter en Jolanda Remmelzwaal tot vrouwenvoorzitter benoemd.
Hieronder een aantal foto’s met betrekking tot dit agendapunt.
De foto’s van Jolanda waren een beetje matig uitgevallen, dus daar moeten we het met (recent) archiefmateriaal doen .

Alvorens de vergadering te sluiten werd René van der Heijden benoemd tot Gouden spelddrager.
René is al zo’n 25 jaar actief binnen onze vereniging als jeugdbegeleider, trainer, scheidsrechter, coördinator, gastheer en nog veel meer, maar het meest bekend is hij tocht wel als wedstrijdsecretaris gedurende de afgelopen 10 jaar.
Samen met zijn Marjan ging hem hierbij geen zee te hoog.
Na de winterstop draagt René het wedstrijdsecretariaat over aan Erika de Bruijn, maar we komen hem zeker nog in diverse andere functies tegen!