Algemeen

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 19 december 2019

                                                                                                                   

 

Aan: alle leden, ouders van minderjarige leden en donateurs,

                                                                                                                                             

pastedGraphic.png

CLUBBRIEF | december 2019

[email protected]

Woord vooraf. 

Ter Leede kent twee Algemene Leden vergaderingen per jaar, eentje eind mei waar de begroting en dus de plannen voor het komend seizoen aan de orde komen en één in december, waar onder andere  aan de hand van de financiële resultaten en verslagen van de afdelingen wordt teruggeblikt op het vorig seizoen. Natuurlijk is er dan ook aandacht voor de toekomst.

Om die reden roepen wij al onze leden dan ook nadrukkelijk op om 19 december 2019 op onze ALV aanwezig te zijn om kritisch te kijken naar hetgeen we ons anderhalf jaar geleden hadden voorgenomen en wat daar uiteindelijk van is gerealiseerd én hoe we verder willen. 

Ook de ouders van onze jeugdleden kunnen namens hun minderjarige kind of kinderen deze vergaderingen bijwonen. Wij nodigen hen dan ook nadrukkelijk uit. Hieronder tref je de agenda aan.

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 27 november 2019 is er voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering waren niet voldoende leden aanwezig om te stemmen over dit voorstel en heeft de voorzitter de vergadering direct gesloten. Tijdens de ALV op 19 december 2019 zal het bestuur voorstellen om te stemmen over het wijzigingsvoorstel. Het bestuur stelt voor de statuten als volgt te wijzigen waarbij het volgende artikel aan de statuten wordt toegevoegd:

Artikel 13, lid 2: Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:

  1. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB licentiereglement.
  2. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.

Traditiegetrouw versturen wij de uitnodiging voor de ALV via een Clubbrief, waarin we indien nodig ook aandacht besteden aan andere, actuele zaken en ontwikkelingen.

een dringend verzoek om vooral wijzigingen in je contactgegevens door te geven, kort aandacht voor onze nieuwe contributie-inning via ClubCollect en een oproep aan alle BHV-ers en EHBO-ers binnen onze vereniging.

Het bestuur van de vv Ter Leede wenst je alvast prettige feestdagen en allemaal tot ziens bij de ALV op donderdag  19 december 2019!

Bestuur vv Ter Leede

PS.
Op zaterdag 21 december organiseert Ter Leede zoals gebruikelijk weer de Kerst Inn, met ’s-middags darten, klaverjassen en veel gezelligheid en natuurlijk aan het eind van de middag de trekking van het “kerstrad”.
Op 1 januari bent u vanaf 16.oo uur welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze CLUBBRIEF wordt per e-mail (voor zover het adres bekend is) verzonden aan al onze leden en donateurs.
De bijgevoegde Uitnodiging en agenda voor onze ALV wordt ook gepubliceerd op onze website, www.terleede.nl 

 

UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

pastedGraphic_1.png

Enige spelregels rondom de ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Michiel van Delft (06 – 24397881). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen verloopt schriftelijk. 

AGENDA 

  1. Opening
  2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
  3. Vaststellen van de notulen van de 104e Algemene Ledenvergadering van 20 december 2018
  4. Vaststellen van de notulen van de 105e Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2019
  5. Vaststellen van de notulen van de 106de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019
  6. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).

Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun portefeuille. De verslagen zijn te vinden in het vergadernummer, welke u op aanvraag per e-mail wordt toegezonden. 

7. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2018-2019

8. Verslag van de kascommissie 2018-2019

De kascommissie 2018-2019 bestaat uit Redboth Ciggaar (3e jaar), Sylvia Vis (2e jaar), Johan Souman(3e jaar) en x (reserve)

Benoeming kascommissie 2019-2020

9. Diverse presentaties
– Ontwikkelingen meiden/vrouwenvoetbal
– Michiel Rambat – ontwikkelingen jeugd

– Kees Luijk – Accommodatie 

– Stichting Topvoetbal, Ed Zuidhoek

10. Voorstel wijziging statuten (aanvulling artikel 13, lid 2)

11. Rondvraag.

12. Bestuursverkiezing
Bestuurslid Ronald Vonk (voorzitter) is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. In de vacante vacature  van voorzitter stelt het bestuur voor Kees de Lange te kiezen.

Bestuurslid Michiel Rambat stopt als Jeugdvoorzitter. Hierdoor ontstaat een vacature in de portefeuille jeugdzaken (jeugdvoorzitter).

Kandidaatstelling

Namen van tegenkandidaten vanuit de leden voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De aanmelding dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 1 week voor de vergadering binnen te zijn op het secretariaat.

13. Sluiting

                                                                                                         -3-

 

Voetballen wordt minder simpel!

 

Tot voor kort had je om te voetballen een paar voetbalschoenen en een bal nodig. Tegenwoordig kom je er niet meer zonder e-mailadres. Alle administratie rondom voetbalwedstrijden wordt vandaag de dag via systemen geregeld, van het aanstellen van een scheidsrechter, het maken van een wedstrijdformulier, het verwerken van de uitslagen, spelerscontroles, tot het melden van straffen als gevolg van gele en rode kaarten, alles verloopt via internet, e-mail en de Wedstrijdzaken app op je smartphone.

We kunnen bij de KNVB dan ook geen spelers en officials meer aanmelden zonder een geldig e-mailadres op te geven en ook het muteren van de gegevens van reeds aangemelde spelers lukt niet meer zonder dat er een e-mailadres bekend is. Toch zijn er nog steeds rond de 100 leden waarvan we het e-mailadres in ons bestand missen met alle vervelende gevolgen van dien. Ook de distributie van deze clubbrief loopt via e-mail (scheelt een kleine € 1000,- per zending aan porto en papierkosten)  en ieder lid ontvangt een exemplaar in haar of zijn mailbox.

Dus wanneer je via mail geen clubbrief hebt ontvangen en hem op de website leest, dan hebben we geen (geldig) e-mailadres van jou. Stuur in dat geval, en ook als je twijfelt, even een mailtje met je e-mailadres naar [email protected] . Ook wanneer je adres of telefoonnummer verandert horen we dat graag. Alvast bedankt voor de moeite.

 

Verenigen doe je met z’n allen!

 

Onze vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en daar hebben we er al heel veel van. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat we kunnen trainen en zaterdag lekker kunnen voetballen, na het voetballen iets kunnen drinken, alles schoon en heel is en noem maar op! Met elkaar doen ze geweldig werk en met veel plezier.

Maar onze ambities zijn groot en we kunnen altijd extra handjes gebruiken. Zou je een paar uur per week of een keer gericht bij een activiteit willen helpen, zou dat prachtig zijn!.

Waar moet je aan denken…. Af en toe achter de bar, helpen bij de training of de begeleiding van de teams, een paar uur per week in de financiële commissie of bij de ledenadministratie meedraaien,  PR werk opzetten en uitvoeren, klussen bij de accommodatiecommissie…. te veel om op te noemen!

 

Lijkt het je wat, neem dan contact op met: [email protected] , tel.: 0651350465

 

VERENIGEN DOEN WE MET Z’N ALLEN!!!!

EHBO en BHV

Wekelijks zijn er honderden kinderen en volwassen bij Ter Leede aan het sporten. Dan gaat er wel eens wat mis … Om dan adequaat te kunnen helpen zouden we graag beter inzicht hebben in de mensen die een opleiding BHV en/of EHBO hebben gedaan. Daarom willen we lijst van mensen met een EHBO of een BHV diploma opstellen, zodat we bij ongevallen gerichter en sneller kunnen handelen. Het zal moeilijk blijven om het 100% dicht te krijgen, maar alles helpt! Heb je een EHBO of BHV opleiding gedaan en vind je het niet erg om op die lijst te staan, laat het ons dan even weten en mail je naam naar de secretaris ([email protected] )

Verenigen doe je tenslotte met z’n allen!

Bij voorbaat dank namens alle leden die een keer een ongelukje hebben op ons sportveld.

ClubCollect

Voor het innen van de contributie maken we sinds vorig seizoen gebruik van ClubCollect. Voor ons als vereniging werkt dit een stuk eenvoudiger en voor onze leden kan er naast betaling via automatische incasso ook worden betaald via IDeal en in termijnen. Recent heeft ClubCollect haar website geheel vernieuwd. Mocht u uw ervaring met het systeem kwijt willen dan kan dat uiteraard. Mail naar [email protected] en wij gaan zo nodig met je commentaar aan de slag.

Het is tijd voor het KERSTGALA, aanstaande zaterdag 7 december, be there!

Aanstaande zaterdag is het weer tijd voor een feestje!
De dames van Ter Leede organiseren ook dit jaar weer het KERSTGALA.
Iedereen is van harte welkom, maar zorg er wel voor dat je een ticket koopt.
Er zijn nog tickets te koop, koop deze dus snel bij de dames van Ter Leede.

Pieten werken aan conditie bij Ter Leede

Vanmiddag heeft Ter Leede bezoek gehad van maar liefst 6 pieten. En niet zomaar pieten, deze konden echt voetballen. De kinderen verzamelden zich in de kleedkamer en zongen liedjes in afwachting van de pieten. Het weer zat niet helemaal mee, maar daar hadden de pieten wel antwoord op. Ze hebben met de Ukken en Euro League in de kantine spelletjes gedaan.

De kinderen begonnen met kleuren en plakken. Daarna hebben ze stoelendans, pepernotenrace en pionnenvoetbal in het jeugdhonk gespeeld. De kinderen deden heel enthousiast mee en zongen uit volle borst liedjes mee. Dat beloonden de pieten met een mooi cadeau.

Om half vier mochten de pieten hun kunsten laten zien aan de J08/9. De kinderen hebben de pieten flink laten zweten en er werd zelfs tegen hun gescoord. Na het grote partijspel gingen de J09 en J08 apart trainen. De J08 gingen mee met de pieten voor een estafetterace met kado’s, zaklopen en tikkertje.

Na al deze inspanningen hadden de kinderen wel wat lekkers verdiend en natuurlijk hadden de pieten ook voor hun een cadeau meegenomen. Hangen jullie het cadeau op in je kamer om zo te laten zien dat jullie voor Ter Leede zijn? En als je Ter Leede komt aanmoedigen neem dan gerust je klapper mee.

Namens Ter Leede willen wij de pieten bedanken voor hun komst. De kinderen hebben genoten en vonden de tijd veel te snel gaan. Verder grote dank aan de moeders uit de Sinterklaas commissie en overige vrijwilligers. Jullie hebben veel werk verzet de afgelopen weken om de kinderen weer een mooie middag te bezorgen. Top, voorwaarts Ter Leede!

Inning contributie Supportersvereniging

De inning van de contributie via de automatische incasso t.b.v de Supportersvereniging Rood Geel vindt deze maand plaats. Naar verwachting rondom 26 november.

Door persoonlijke omstandigheden is dit later dan normaal.

Nanne Batenburg.

Penningmeester Supportersvereniging Rood Geel.

Pietentraining bij Ter Leede!

Sinds afgelopen zaterdag is Sint met zijn Pieten weer in het land. Net als de kinderen van Ter Leede is het ook voor de Pieten belangrijk om een goede conditie te hebben. Ze hebben gevraagd aan Ter Leede of ze mogen kijken hoe onze kinderen dat doen. Dat vinden wij een heel goed idee!
We hebben met ze afgesproken dat ze komen kijken bij onze jongste jeugd.

Woensdag 27 november is er voor de Ukken & Euro League training van 14.30 – 15.30 uur.
Ouders kunnen de kinderen vanaf 15.30 uur ophalen in de kantine.

Voor de J08 & JO9 is de training op hun normale trainingstijd van 15.30 – 16.30 uur.
Ouders kunnen de kinderen vanaf 16.30 uur ophalen in de kantine.

Belangrijke mededeling voor de ouders: geef tijdig op bij Bianca van Harskamp via een mail naar [email protected] als er allergieën zijn waar de Pieten rekening mee moeten houden (bijvoorbeeld glutenvrije pepernoten).

 

De Pieten zien jullie graag op woensdag 27 november voor een onvergetelijk voetbalfeest!

Ter Leede Vrouwen selectiefoto

Afgelopen zaterdag (16 November) rond het middaguur konden we er op ons mooie sportpark bijna niet omheen….
De Vrouwenselectie van Ter Leede maakte hun selectiefoto welke de komende periode o.a. gebruikt gaat worden voor het Kerstgala en de wijnactie.

Evelyne Otto bedankt voor het maken van de foto!

En daarnaast een groot woord van dank aan Rolf Drost en zijn team van Subway Sassenheim voor het verzorgen van de lunch!

Ongewenst gedrag

Afgelopen week ontvingen wij een bericht van de KNVB naar aanleiding van ongeregeldheden die zich voorgedaan hebben tijdens onze wedstrijd tegen Sparta Nijkerk. In de rust en na de wedstrijd hebben een aantal leden en supporters zich op ongewenste wijze verbaal geuit tegen de scheidsrechter en zijn assistenten. Er zijn hen woorden naar het hoofd geslingerd die we hier niet gaan herhalen. Voetbal kent emotie, maar er mag nooit aanleiding zijn tot dit gedrag en daarom keuren wij dit als clubbestuur ten zeerste af! Wij hebben hier geen historie in, worden hier door verrast, maar zijn overtuigd dat dit totaal niet past bij Ter Leede.

Uit de informatie die wij afgelopen week verzameld hebben bleek ons overduidelijk dat hetgeen de scheidsrechter rapporteerde en wat de KNVB ons ten laste legt klopt en niet overdreven is. Wellicht volgt er een straf van de KNVB, vervelend, maar niet het belangrijkste. Veel belangrijker is dat wij hier als club niet in willen komen…

Helaas kunnen wij niet meer vaststellen welke leden of supporters zich schuldig gemaakt hebben aan de uitingen om hen alsnog aan te spreken.

Wel hebben we besloten om een commissie “Sportiviteit en gedrag” op te richten. Deze commissie zal zich richten op het maken van vooral preventief en daarnaast repressief beleid om de normen en waarden binnen de hele vereniging te waarborgen. Wij hebben lang gedacht dat dit binnen onze vereniging niet nodig was, echter deze realiteit overtuigd ons van het tegenovergestelde.

Wij roepen iedereen op om zich op ons sportcomplex bij alle wedstrijden en activiteiten normaal, sportief en respectvol te gedragen! Zoals dit sinds jaar en dag het geval is. Aanmoedigingen richting uw favoriete team zijn welkom, maar wel op een normale manier.

Ronald Vonk

Namens het bestuur

Michiel Rambat stopt als jeugdvoorzitter

Beste leden en vrijwilligers,

Hierbij wil ik meedelen dat ik met de winterstop van dit seizoen zal stoppen als jeugdvoorzitter van onze mooie vereniging. Ik heb deze rol afgelopen 2,5 jaar met veel plezier mogen vervullen. Sinds deze zomer ben ik als eigen ondernemer aan de slag gegaan. De combinatie met en een leuke doch veeleisende vrijwilligersrol en het thuisfront heeft mij doen besluiten om te gaan stoppen.

Samen met de tijd die ik als begeleider en in de activiteitencommissie heb vervuld kijk ik terug op zeer mooie jaren waarin ik met veel leuke en diverse mensen heb samengewerkt. Het gaat binnen een vereniging altijd over het samen doen en dat ervaar ik binnen de jeugd elke keer weer als enorm prettig. Iedereen met wie ik de afgelopen jaren heb samengewerkt wil ik dan ook uit de grond van mijn hart hiervoor bedanken en wij gaan elkaar zeker weer tegen komen op de club.

Inzake mijn opvolging zijn wij binnen het bestuur nog druk op zoek. Mocht deze rol je aanspreken, heb je ideeën/ambities over de jeugdafdeling binnen Ter Leede en bestuurlijke ervaring, schroom je niet en neem contact met mij op. Een goed gesprek is altijd fijn en wie weet wordt dat wel het begin van een mooie nieuwe rol als jeugdvoorzitter binnen onze club.

 Met vriendelijke groeten,

 Michiel Rambat

Extra Algemene Ledenvergadering!

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

In de licentievoorwaarden van de KNVB voor de derde divisie staat de voorwaarde dat er in de statuten van de vereniging opgenomen moet worden dat het bestuur van de vereniging in meerderheid moet bestaan uit personen die geen financiering aan de vereniging verstrekken of betrokken zijn bij een partij die de vereniging financiert. Omdat dit nog niet in de statuten van onze vereniging is opgenomen, moeten de statuten gewijzigd worden. Eenvoudig gezegd betekent dit dus dat het nooit zo mag zijn dat meer dan de helft van de leden van het bestuur bij een financier van Ter Leede werkt. Ook mag het nooit zo zijn dat meer dan de helft van het bestuur zelf sponsor is. Een gezonde zaak wat ons betreft, dus willen wij ons conformeren aan deze wijziging van de statuten.

Wijziging van de statuten is in beginsel alleen mogelijk in een Algemene Ledenvergadering (ALV), waar 2/3 van het totaalaantal leden aanwezig is. Daarnaast is vereist dat van deze aanwezigen 2/3 instemt met de statutenwijziging. Dat betekent voor onze vereniging dat er op de ALV ongeveer 600 leden aanwezig moeten zijn en dat van die 600 leden er 400 voor de wijziging moeten stemmen.

Is het vereiste aantal (ongeveer 600 dus) leden niet aanwezig, dan dient de voorzitter de vergadering te sluiten en moet het bestuur binnen vier weken een nieuwe ALV uitschrijven en houden. Daar kunnen de statuten gewijzigd worden als 2/3 van het aantal aanwezige leden instemt met de wijziging.

Om deze voorgeschreven procedure op de juiste manier te volgen, nodigt het bestuur u uit voor een extra algemene ledenvergadering op woensdag 27 november 2019, om 09:30.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling van het voorstel tot wijziging van de statuten.

a. Vaststellen of het benodigde aantal van 2/3 van de leden aanwezig is.

b. Zo ja; vervolg van het voorstel tot wijziging van de statuten

c. Zo nee: sluiting van dit agendapunt.

3. Rondvraag.

4. Sluiting van de vergadering.

Als tijdens de komende extra ALV hier niet het vereiste aantal van ongeveer 600 leden aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en zal het voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda geplaatst worden van de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2019, aanvang 20.00 uur.

Twee weken voor de vergadering van 27 november 2019, ligt het concept van de gewijzigde statuten ter inzage in de bestuurskamer. Ook kunnen ze opgevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Het bestuur