Extra Algemene Ledenvergadering!

EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

In de licentievoorwaarden van de KNVB voor de derde divisie staat de voorwaarde dat er in de statuten van de vereniging opgenomen moet worden dat het bestuur van de vereniging in meerderheid moet bestaan uit personen die geen financiering aan de vereniging verstrekken of betrokken zijn bij een partij die de vereniging financiert. Omdat dit nog niet in de statuten van onze vereniging is opgenomen, moeten de statuten gewijzigd worden. Eenvoudig gezegd betekent dit dus dat het nooit zo mag zijn dat meer dan de helft van de leden van het bestuur bij een financier van Ter Leede werkt. Ook mag het nooit zo zijn dat meer dan de helft van het bestuur zelf sponsor is. Een gezonde zaak wat ons betreft, dus willen wij ons conformeren aan deze wijziging van de statuten.

Wijziging van de statuten is in beginsel alleen mogelijk in een Algemene Ledenvergadering (ALV), waar 2/3 van het totaalaantal leden aanwezig is. Daarnaast is vereist dat van deze aanwezigen 2/3 instemt met de statutenwijziging. Dat betekent voor onze vereniging dat er op de ALV ongeveer 600 leden aanwezig moeten zijn en dat van die 600 leden er 400 voor de wijziging moeten stemmen.

Is het vereiste aantal (ongeveer 600 dus) leden niet aanwezig, dan dient de voorzitter de vergadering te sluiten en moet het bestuur binnen vier weken een nieuwe ALV uitschrijven en houden. Daar kunnen de statuten gewijzigd worden als 2/3 van het aantal aanwezige leden instemt met de wijziging.

Om deze voorgeschreven procedure op de juiste manier te volgen, nodigt het bestuur u uit voor een extra algemene ledenvergadering op woensdag 27 november 2019, om 09:30.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening door de voorzitter.

2. Behandeling van het voorstel tot wijziging van de statuten.

a. Vaststellen of het benodigde aantal van 2/3 van de leden aanwezig is.

b. Zo ja; vervolg van het voorstel tot wijziging van de statuten

c. Zo nee: sluiting van dit agendapunt.

3. Rondvraag.

4. Sluiting van de vergadering.

Als tijdens de komende extra ALV hier niet het vereiste aantal van ongeveer 600 leden aanwezig is, wordt de vergadering gesloten en zal het voorstel tot wijziging van de statuten op de agenda geplaatst worden van de Algemene Ledenvergadering van 19 december 2019, aanvang 20.00 uur.

Twee weken voor de vergadering van 27 november 2019, ligt het concept van de gewijzigde statuten ter inzage in de bestuurskamer. Ook kunnen ze opgevraagd worden bij de secretaris van de vereniging.

Het bestuur