Ledenvergadering Supportersvereniging Rood Geel

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 27 september 2022 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

 Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 10 maart 2020.

4) Financiële jaarcijfers over de jaren 2020 en 2021.

5) Verslag kascommissie over de jaren 2020 en 2021 (Rob Nelemans/Jan Willem Hesselink/reserve Jaap Wijntjes)

6) Toekomst Supportersvereniging Rood Geel.

Het huidige bestuur van de supportersvereniging treedt af. Hoe dit op te lossen, willen we graag bespreken met onze leden tijdens deze ALV. Daarvoor is al een discussiestuk opgesteld die we uit willen delen en bespreken. Maar om als lid goed voorbereid te zijn, kan dit stuk ook al op verzoek worden toegestuurd, door even een verzoekje te mailen naar supportersvereniging@terleede.nl

7) Bestuursverkiezingen

Zoals al onder punt 6 genoemd, het huidige bestuur treedt af. Afhankelijk van de uitkomst van deze discussie, kunnen we een vervolgtraject bepalen.

8) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie.

Ook dit hangt af van hoe we met de supportersvereniging verder willen gaan.

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

 

Algemeen

De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed.

Notulen ALV 10 maart 2020 en discussiestuk  m.b.t toekomst supportersvereniging worden op verzoek per mail toegestuurd, even een verzoekje naar supportersvereniging@terleede.nl