Ledenvergadering Supportersvereniging Rood Geel

De Supportersvereniging Rood Geel nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering (ALV), welke gehouden zal worden op dinsdag 12 maart 2019 a.s. in de bestuurskamer. Aanvang: 20:00 uur, koffie staat klaar vanaf 19:45 uur.

Agenda:
1) Opening.

2) Mededelingen en ingekomen stukken.

3) Goedkeuring Notulen ALV 6 maart 2018.

4) Financiële jaarcijfers over het jaar 2018.

5) Verslag kascommissie (Jeroen Desar en Jan Lindhout).

6) Benoeming van de nieuwe kascontrolecommissie: Kascommissie bestaat nu uit Jeroen Desar en Jan Lindhout. Volgend jaar bestaat de kascommissie uit Jan Lindhout en Rob Nelemans, aan te vullen met nieuw reservelid.

7) Voorstellen vanuit leden mbt te ontplooien (nieuwe) activiteiten. Heb je ideeën, kritische noten, geef ze aan bij het bestuur. Wat vonden we van het afgelopen jaar mbt georganiseerde activiteiten en bijdragen daaraan?

8) Bestuursverkiezingen+Rooster
Volgens rooster zijn dit jaar Marjan van Harskamp en Nicole Dokter aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar. Namen van alternatieve kandidaten voor een bestuursfunctie vanuit de leden van Rood Geel, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Dit moet dan uiterlijk 3 maart 2019 ingediend zijn bij het secretariaat, kan ook per e-mail via supportersvereniging@terleede.nl

9) Rondvraag.

10) Sluiting.

Algemeen
De financiële bescheiden die behoren bij agendapunt 4, liggen voor aanvang van de vergadering gereed. De notulen zoals genoemd in agendapunt 3, worden op verzoek per e-mail opgestuurd.
Dan wel even een berichtje sturen naar supportersvereniging@terleede.nl