Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 19 december 2019

                                                                                                                   

 

Aan: alle leden, ouders van minderjarige leden en donateurs,

                                                                                                                                             

pastedGraphic.png

CLUBBRIEF | december 2019

secretariaat@terleede.nl

Woord vooraf. 

Ter Leede kent twee Algemene Leden vergaderingen per jaar, eentje eind mei waar de begroting en dus de plannen voor het komend seizoen aan de orde komen en één in december, waar onder andere  aan de hand van de financiële resultaten en verslagen van de afdelingen wordt teruggeblikt op het vorig seizoen. Natuurlijk is er dan ook aandacht voor de toekomst.

Om die reden roepen wij al onze leden dan ook nadrukkelijk op om 19 december 2019 op onze ALV aanwezig te zijn om kritisch te kijken naar hetgeen we ons anderhalf jaar geleden hadden voorgenomen en wat daar uiteindelijk van is gerealiseerd én hoe we verder willen. 

Ook de ouders van onze jeugdleden kunnen namens hun minderjarige kind of kinderen deze vergaderingen bijwonen. Wij nodigen hen dan ook nadrukkelijk uit. Hieronder tref je de agenda aan.

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering op 27 november 2019 is er voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde geweest. Tijdens deze vergadering waren niet voldoende leden aanwezig om te stemmen over dit voorstel en heeft de voorzitter de vergadering direct gesloten. Tijdens de ALV op 19 december 2019 zal het bestuur voorstellen om te stemmen over het wijzigingsvoorstel. Het bestuur stelt voor de statuten als volgt te wijzigen waarbij het volgende artikel aan de statuten wordt toegevoegd:

Artikel 13, lid 2: Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:

  1. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB licentiereglement.
  2. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering verstrekt aan de vereniging en/of entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde KNVB Licentiereglement.

Traditiegetrouw versturen wij de uitnodiging voor de ALV via een Clubbrief, waarin we indien nodig ook aandacht besteden aan andere, actuele zaken en ontwikkelingen.

een dringend verzoek om vooral wijzigingen in je contactgegevens door te geven, kort aandacht voor onze nieuwe contributie-inning via ClubCollect en een oproep aan alle BHV-ers en EHBO-ers binnen onze vereniging.

Het bestuur van de vv Ter Leede wenst je alvast prettige feestdagen en allemaal tot ziens bij de ALV op donderdag  19 december 2019!

Bestuur vv Ter Leede

PS.
Op zaterdag 21 december organiseert Ter Leede zoals gebruikelijk weer de Kerst Inn, met ’s-middags darten, klaverjassen en veel gezelligheid en natuurlijk aan het eind van de middag de trekking van het “kerstrad”.
Op 1 januari bent u vanaf 16.oo uur welkom op onze Nieuwjaarsbijeenkomst.

Deze CLUBBRIEF wordt per e-mail (voor zover het adres bekend is) verzonden aan al onze leden en donateurs.
De bijgevoegde Uitnodiging en agenda voor onze ALV wordt ook gepubliceerd op onze website, www.terleede.nl 

 

UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

pastedGraphic_1.png

Enige spelregels rondom de ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Michiel van Delft (06 – 24397881). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen verloopt schriftelijk. 

AGENDA 

  1. Opening
  2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
  3. Vaststellen van de notulen van de 104e Algemene Ledenvergadering van 20 december 2018
  4. Vaststellen van de notulen van de 105e Algemene Ledenvergadering van 13 juni 2019
  5. Vaststellen van de notulen van de 106de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2019
  6. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).

Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun portefeuille. De verslagen zijn te vinden in het vergadernummer, welke u op aanvraag per e-mail wordt toegezonden. 

7. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2018-2019

8. Verslag van de kascommissie 2018-2019

De kascommissie 2018-2019 bestaat uit Redboth Ciggaar (3e jaar), Sylvia Vis (2e jaar), Johan Souman(3e jaar) en x (reserve)

Benoeming kascommissie 2019-2020

9. Diverse presentaties
– Ontwikkelingen meiden/vrouwenvoetbal
– Michiel Rambat – ontwikkelingen jeugd

– Kees Luijk – Accommodatie 

– Stichting Topvoetbal, Ed Zuidhoek

10. Voorstel wijziging statuten (aanvulling artikel 13, lid 2)

11. Rondvraag.

12. Bestuursverkiezing
Bestuurslid Ronald Vonk (voorzitter) is volgens rooster aftredend en niet herkiesbaar. In de vacante vacature  van voorzitter stelt het bestuur voor Kees de Lange te kiezen.

Bestuurslid Michiel Rambat stopt als Jeugdvoorzitter. Hierdoor ontstaat een vacature in de portefeuille jeugdzaken (jeugdvoorzitter).

Kandidaatstelling

Namen van tegenkandidaten vanuit de leden voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De aanmelding dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 1 week voor de vergadering binnen te zijn op het secretariaat.

13. Sluiting

                                                                                                         -3-

 

Voetballen wordt minder simpel!

 

Tot voor kort had je om te voetballen een paar voetbalschoenen en een bal nodig. Tegenwoordig kom je er niet meer zonder e-mailadres. Alle administratie rondom voetbalwedstrijden wordt vandaag de dag via systemen geregeld, van het aanstellen van een scheidsrechter, het maken van een wedstrijdformulier, het verwerken van de uitslagen, spelerscontroles, tot het melden van straffen als gevolg van gele en rode kaarten, alles verloopt via internet, e-mail en de Wedstrijdzaken app op je smartphone.

We kunnen bij de KNVB dan ook geen spelers en officials meer aanmelden zonder een geldig e-mailadres op te geven en ook het muteren van de gegevens van reeds aangemelde spelers lukt niet meer zonder dat er een e-mailadres bekend is. Toch zijn er nog steeds rond de 100 leden waarvan we het e-mailadres in ons bestand missen met alle vervelende gevolgen van dien. Ook de distributie van deze clubbrief loopt via e-mail (scheelt een kleine € 1000,- per zending aan porto en papierkosten)  en ieder lid ontvangt een exemplaar in haar of zijn mailbox.

Dus wanneer je via mail geen clubbrief hebt ontvangen en hem op de website leest, dan hebben we geen (geldig) e-mailadres van jou. Stuur in dat geval, en ook als je twijfelt, even een mailtje met je e-mailadres naar ledenadministratie@terleede.nl . Ook wanneer je adres of telefoonnummer verandert horen we dat graag. Alvast bedankt voor de moeite.

 

Verenigen doe je met z’n allen!

 

Onze vereniging draait grotendeels op vrijwilligers en daar hebben we er al heel veel van. Deze vrijwilligers zorgen ervoor dat we kunnen trainen en zaterdag lekker kunnen voetballen, na het voetballen iets kunnen drinken, alles schoon en heel is en noem maar op! Met elkaar doen ze geweldig werk en met veel plezier.

Maar onze ambities zijn groot en we kunnen altijd extra handjes gebruiken. Zou je een paar uur per week of een keer gericht bij een activiteit willen helpen, zou dat prachtig zijn!.

Waar moet je aan denken…. Af en toe achter de bar, helpen bij de training of de begeleiding van de teams, een paar uur per week in de financiële commissie of bij de ledenadministratie meedraaien,  PR werk opzetten en uitvoeren, klussen bij de accommodatiecommissie…. te veel om op te noemen!

 

Lijkt het je wat, neem dan contact op met: peterbergman@terleede.nl , tel.: 0651350465

 

VERENIGEN DOEN WE MET Z’N ALLEN!!!!

EHBO en BHV

Wekelijks zijn er honderden kinderen en volwassen bij Ter Leede aan het sporten. Dan gaat er wel eens wat mis … Om dan adequaat te kunnen helpen zouden we graag beter inzicht hebben in de mensen die een opleiding BHV en/of EHBO hebben gedaan. Daarom willen we lijst van mensen met een EHBO of een BHV diploma opstellen, zodat we bij ongevallen gerichter en sneller kunnen handelen. Het zal moeilijk blijven om het 100% dicht te krijgen, maar alles helpt! Heb je een EHBO of BHV opleiding gedaan en vind je het niet erg om op die lijst te staan, laat het ons dan even weten en mail je naam naar de secretaris (secretaris@terleede.nl )

Verenigen doe je tenslotte met z’n allen!

Bij voorbaat dank namens alle leden die een keer een ongelukje hebben op ons sportveld.

ClubCollect

Voor het innen van de contributie maken we sinds vorig seizoen gebruik van ClubCollect. Voor ons als vereniging werkt dit een stuk eenvoudiger en voor onze leden kan er naast betaling via automatische incasso ook worden betaald via IDeal en in termijnen. Recent heeft ClubCollect haar website geheel vernieuwd. Mocht u uw ervaring met het systeem kwijt willen dan kan dat uiteraard. Mail naar geefjemening@terleede.nl en wij gaan zo nodig met je commentaar aan de slag.