Uitnodiging ALV op donderdag 10 december 2015

Op donderdag 10 december 2015 vindt onze Algemene Ledenvergadering plaats.
Onderstaand tref je hiervoor de uitnodiging/agenda aan.

Bestuur vv Ter Leede

***********************************************************************

UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdag, 10 december a.s. om 20:00 uur

in de kantine van de vereniging. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De agenda vindt u hieronder.

Vanaf vrijdag, 4 december 2015 kunt u een vergadernummer per e-mail  ontvangen.

U dient zich hiervoor aan te melden door een e-mail te sturen naar robnelemans@terleede.nl

 

 

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen van de notulen van de 96e Algemene Ledenvergadering van 18 december 2014
 4. Vaststellen van de notulen van de 97e Algemene Ledenvergadering van 22 mei 2015
 5. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).
  Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun portefeuille.
 1. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2014-2015
 2. – Verslag van de kascommissie 2014-2015
  De kascommissie 2014-2015 bestaat uit Jack van ’t Wout (3e jaar), Jaap de Jong (2e jaar), Bert van der Tholen (1e jaar) en Marjan van Harskamp (reserve).
  – Benoeming kascommissie 2015-2016
 3. Stichtingsaangelegenheden (Peter Scheltus).
 4. Status Belevingsonderzoek (Peter Bergman, Alain Drost)
 5. Rondvraag
 6. Bestuursverkiezing
  Rob Gerrits treed tussentijds af. In deze vacature hopen wij u in de ALV van mei  2016 een kandidaat te kunnen presenteren.
  Peter Bergman is volgens rooster aftredend en terstond herkiesbaar.
  In de vacante functie van Secretaris  stelt het bestuur voor Nathalie Hoogenboom te kiezen.
  Kandidaatstelling
  Namen van kandidaten vanuit de leden, voor een bestuursfunctie, kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De brief dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 5 december 2015 ingediend te zijn via het secretariaat.
 1. Sluiting