Uitnodiging bijwonen ALV 14 december 2017

Op donderdag 14 december a.s. vindt onze Algemene Ledenvergadering nummer 102 plaats.
Al onze leden, donateurs en ouders van leden nodigen wij van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Hieronder volgt de agenda.

UITNODIGING + AGENDA voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING

 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op donderdag, 14 december a.s. om 20:00 uur in de kantine van de vereniging. De koffie staat klaar vanaf 19:30 uur. De agenda vindt u hieronder.
Vanaf vrijdag, 1 december 2017 kunt u een vergadernummer met het jaarverslag per e-mail  ontvangen.
Een berichtje aan secretariaat@terleede.nl is voldoende!

 

Enige spelregels rondom de ledenvergadering.
De vergadering is uitsluitend toegankelijk voor leden en donateurs, echter alleen de leden hebben stemrecht. Leden zijn die personen die ook lid zijn van de KNVB en die contributie betalen. Voor vragen hierover kan men terecht bij Rob Nelemans (06 – 2266 8345). Leden van achttien jaar en ouder hebben elk drie stemmen, alle overige leden hebben elk één stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan, stemmen over personen gaat schriftelijk.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen / Ingekomen stukken.
 3. Vaststellen van de notulen van de 100e Algemene Ledenvergadering van 15 december 2016
 4. Vaststellen van de notulen van de 101e Algemene Ledenvergadering van 18 mei 2017
 5. Jaarverslagen van de diverse commissies (o.a. jeugd en vrouwen).
  Onder dit agendapunt kunnen niet alleen vragen worden gesteld n.a.v. de verslagen, maar ook algemene vragen, tips en opmerkingen richting alle zittende bestuursleden in relatie tot hun portefeuille.
 6. Jaarverslag van de penningmeester m.b.t. seizoen 2016-2017
 7. – Verslag van de kascommissie 2016-2017
  De kascommissie 2016-2017 bestaat uit Bert van der Tholen: (3e jaar), Marjan van Harskamp (2e jaar), Redboth Ciggaar (1e jaar) en Sylvia Vis (reserve).
  – Benoeming kascommissie 2017-2018
 8. Diverse presentaties
  – Strategie – Peter Bergman.
  – Accommodatie – Kees Luijk
  – Stichting Topvoetbal Ter Leede – Peter Scheltus
 9. Rondvraag
 10. Bestuursverkiezing
  Alain Drost stopt als Jeugdvoorzitter. Hij is bereid gevonden de binnen het bestuur de node gemiste portefeuille Commerciële zaken te gaan bezetten.
  In de vacante portefeuille Jeugdzaken (Jeugdvoorzitter)  stelt het bestuur voor Michiel Rambat te kiezen.
  In de vacante portefeuille Vrouwenzaken (Vrouwenvoorzitter) stelt het bestuur voor Jolanda Remmelzwaal te kiezen.

Kandidaatstelling
Namen van tegenkandidaten vanuit de leden voor een bestuursfunctie kunnen uitsluitend schriftelijk worden ingediend. Duidelijk dient te blijken dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. De aanmelding dient voorzien te zijn van ten minste drie handtekeningen van leden van onze vereniging en dient uiterlijk 1 week voor de vergadering binnen te zijn op het secretariaat.

 1. Sluiting

Deze agenda is onderdeel van de clubbrief, december 2017.
De volledige clubbrief kun je hier downloaden.